CARE International in Myanmar (NGO) jobs in Myanmar

CARE International in Myanmar (NGO)

Finance Director

  • Not provided
  • Full time
  • Accounting / Finance
  • Yangon
View job

About us

CARE International

CARE is an International Humanitarian Aid Organisation fighting global Poverty with a special focus on empowering women and girls to bring lasting changes to their communities. 

ကဲရ္အင္တာနယ္ရွင္နယ္

ကဲရ္သည္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးသည့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊လူထုအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အိကထားကမာလံုးဆိုင္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားကိုတိုက္ဖ်က္ေနေသာအဖြဲ့ျဖစ္သည္။

Our Vision

We seek a world of hope, tolerance and social justice, where poverty has been overcome and people live in dignity and security.  CARE International will be a global force and a partner of choice within a worldwide movement dedicated to ending poverty. We will be known everywhere for our unshakeable commitment to the dignity of people.

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကဲရ္အဖြဲ့ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ့သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းကင္းျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိျခင္း၊ သည္းခံျခင္း ၊တရားမွ်တမႈမ်ားထြန္းကားလူသားတိုင္းဂုဏ္သိကာရွိရွိလံုျခံဳစြာအသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာအနာဂတ္ ကမာၾကီးကိုေမွ်ာ္မွန္းသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကဲရ္အဖြဲ့သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပ ေပ်ာက္ ေစေရးအတြက္ တကမ့ာ အတုိင္းအတာျဖင ့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ ရွိေသာ အဖြဲ့ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူသားတို့ဂုဏ္သိကာအတြက္ကွၽြႏ္ုပ္တို့မယိမ္းမယိုင္ ရပ္တည္ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္မႈ ကိုေနရာတိုင္းတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေသာအဖြဲ့အစည္းျဖစ္သည္။

 

Our Mission

CARE works around the globe to save lives, defeat poverty and achieve social justice.

CARE International’s mission is to serve individuals and families in the poorest communities in the world.  Drawing on our diversity, resources and experience, we promote innovative solutions and are advocators for global responsibility.  We promote lasting change by:

·         Strengthening capacity for self-help;

·         Providing economic opportunity;

·         Delivering relief in emergencies;

·         Influencing policy decisions at all levels; and

·         Addressing discrimination in all its forms.

 

ကကၽြႏ္ုပ္တို့ခံယူခ်က္တာ၀န္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကဲရ္အဖြဲ့ခံယူခ်က္တာ၀န္မ်ားမွာ ကၽြန္ုပ္တုိ့သည္ကမာေပၚရွိ အဆင္းရဲဆံုး လူထု အတြင္းမွလူပုဂိဳလ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို့မတူကြဲျပားမႈ မ်ားျဖင့္ေပါင္းစည္းထားမႈ၊အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္အေတြ့အၾကံဳမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ဆန္းသစ္ေသာ ေျဖရွင္း နည္းမ်ားကိုအားေပးေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ ကမာလံုးဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကိုတိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ တို့ကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

-ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေပးျခင္း

-စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း

-အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

-အလႊာအသီးသီးတြင္သင့္ေလ်ာ္ေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

-လူအခ်င္းခ်င္းခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္ေအာင္ေျဖရွင္းျခင္း

 

Our Core Values

·         Respect: We affirm the dignity, potential and contribution of participants, donors, partners and staff;

·         Integrity: Our actions are consistent with our mission. We are honest and transparent in what we do and say, and accept responsibility for our collective and individual actions;

·         Commitment: We work together effectively to serve the larger community; and

·         Excellence: We constantly challenge ourselves to the highest levels of learning and performance to achieve greater impact.

 

ကၽြႏု္ပ္တို့အႏွစ္သာရတန္ဖိုးမ်ား

·         ေလးစားမႈ-ကၽြႏိုပ္တို့သည္အလွဴရွင္မ်ား၊ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ား၊မိတ္ဘက္အဖြဲ့အစည္းမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ဂုဏ္သိကာကိုတန္ဖိုးထားေလးစားပါမည္။

·         တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ-ကၽြႏိုပ္တို့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ကၽြႏိုပ္တို့ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရပါမည္။ ကၽြနု္ပ္တို့သည္တစ္ဦးခ်င္းစီ၊စုေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တာ၀န္ယူမႈတိုင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေျပာဆိုမႈတိုင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္းရိုးသားပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရပါမည္။

·         ခံယူခ်က္- ကၽြႏိုပ္တို့သည္လူထုမ်ားကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳႏိုင္ရန္အတူတစ္ကြထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ပါမည္။

·         ေကာင္းမြန္မႈ-ကၽြန္ုပ္တိုသည္အၾကီးမားဆံုးေသာအကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကိုအစဥ္အျမဲစိန္ေခၚ သင္ယူပါမည္။

About CARE in Myanmar

CARE Myanmar is a Non-Government Organisation representing the CARE International network. CARE has worked in Myanmar since 1995 with the aim to improve the lives of people through the empowerment of women and their communities. This is achieved through CARE’s two programs: Socially Marginalised Populations (SMP) and Vulnerable Rural Women (VRW). Our Activities in Myanmar focus on:

·         Gender based violence;

·         Food and livelihood security;

·         Disaster Risk Reduction;

·          Maternal and sexual reproductive health;

·         Peace-building; and

·         Policy and law reform in related areas.

 

CARE Myanmar provides emergency and humanitarian response in times of crisis.

 

ကဲရ္ျမန္မာသည္ေဒသခံလူထုမ်ားလူေနမႈဘ၀မ်ားျမင့္တင္ရန္အတြက္အစိုးရမဟုတ္သည့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ဖြဲ့စည္းထားေသာအဖြဲ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မွစတင္ကာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္အကူအညီျပဴသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္တို့ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းၾကီးႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာလူမႈေရးအရအပယ္ခံရသူမ်ား (SMP)ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေက်းလက္ေန အမ်ိဴးသမီးမ်ား(VRW) စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိကဲရ္ျမန္မာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

·         က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး၊

·         စားနပ္ရိကာဖူလံုေရးႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေရး၊

·         မိခင္ႏွင့္မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊

·         သဘာ၀ေဘးအႏရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး

·         ျငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊

·         သင့္လ်ာ္ေသာမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားပါ၀င္သည္။

 

ကဲရ္ျမန္မာသည္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္လည္းလိုအပ္ေသာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္အကူအညီမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Quick facts

Industry
NGO / INGO / Non-Profit
Company type
Employer (Private Sector)
Employees
11-20
Website
www.care.org/country/myanmar

Address

Pyi Htaung Su St., Saya San (North-West) Ward, Township::Bahan(Bahan) 17/A
Yangon
Myanmar
Work.com.mm is a free platform for Job seekers. If an Employer asks for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please click here to report abuse.

Similar Companies