လူမွဳကြန္ရက္ကိုသံုးၿပီး ကၽႊ ႏု္ပ္တို႔ကို အခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။