အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ေပၚတြင္၀န္ထမ္းရွာေဖြၿခင္းအၾကံၿပဳခ်က္မ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုဘာလို႔
ေရြးခ်ယ္္သင့္လဲ?

  • ၁။အလုပ္ရွာေဖြသူ၉၅၀၀၀ႏွင့္အထက္
  • ၂။အလုပ္ေလ်ွာက္ထားမႈ ၂၀၀၀၀၀နွင့္အထက္
  • ၃။အလုပ္အကိုင္၆၀၀၀၀နွင့္အထက္

၀န္ထမ္းရွာေဖြေရး
နည္းလမ္းမ်ား

အသံုးၿပဳသူမ်ားသတိထားမိေအာင္သင့္ကုမၸဏီလိုဂိုကိုေဖာ္ၿပပါ

ထိပ္တန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အသံုးၿပဳသူမ်ားကိုကူညီဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ရွိပါတယ္၊၀၁၅၁၂၅၆၃ သို႔မဟုတ္ ၀၁၁၂၂၃၃၀၉ကိုသာဆက္သြယ္လိုက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္အီးေမးလ္ပို႔လိုက္ပါ info@work.com.mm

ေစ်းကြက္အၿမင္

ၿမန္မာ့အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ကိုအေသးစိတ္
ၾကည့္မယ္