အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
Customerမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား:
အလုပ္ရွင္ (Private Sector)
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၀၁-၅၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂ႏွစ္ေအာက္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

Customer Relationship

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Execute draught beer outlet survey, installation & sanitation
Execute draught beer outlet audit and customer satisfaction survey
Execute the repair and maintenance of beer coolers and to the equipment at draught beer workshop
Co-operate to maintain ISO 9001/HACCP with the brewery and draught beer service area
Emergency services for all draught beer outlets and events
Educate/Coaching contractor technicians and outlet bar staffs
Maintain good condition of draught beer service vehicles
Execute draught beer workshop and store handling operation
Other assigned duties

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Graduated from University, Technical School/University, Electrical/Mechanical Education
Familiar with the roads/travel of around Myanmar (Yangon/Mandalay/…etc.)
Good inter-personal skill
Self-confidence and good customer relationship
High responsibility for independent working outside the office
Able to travel around the country
Valid Driving License

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

APB  Alliance  Brewery  Company  Ltd  (APB  ABC)  is  a  privately ­owned  company  in Myanmar, owned by Heineken® (57%) and Alliance Brewery Company (43%), and was announced in 2013. It operates a 60 Million USD Greenfield Brewery in Hmawbi, with  a  capacity  of  330.000  hectoliters.  Besides  its  flagship Heineken® brand  APB Alliance Brewery Company also produces Tiger, ABC Extra Stout and Regal Seven. Its mission is to brew a better future.The company currently employs more than 250 people.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။