, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား:
အလုပ္ရွင္ (Public Sector)
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၀၁-၅၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂ႏွစ္ေအာက္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

 • Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.
 • Documents financial transactions by entering account information.
 • Recommends financial actions by analyzing accounting options.
 • Summarizes current financial status by collecting information; preparing balance sheet, profit and loss statement, and other reports.
 • Substantiates financial transactions by auditing documents.
 • Maintains financial security by following internal controls.
 • Prepares payments by verifying documentation, and requesting disbursements.
 • Submitting Invoice to customers and collecting cash
 • Conducting and following up the invoice issues with customers
 • Ensuring all PO/invoice documents are kept in systematic order
 • Developing and maintaining a good relationship with customers
 • Coordinating other financial issues assigned by Chief Accountant
 • Providing all necessary financial information to Chief Accountant
 • Performing other tasks assigned by supervisor

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

-Bachelor degree preferable B.Com

-LCCI Level I/II

-Computer skill

-Can use accounting software

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Applied Technologies International Co. Ltd., was formally established on February 10th, 2010 under the Company registration number: 1651/2009-2010.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။