, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၅၁-၁၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

PHP, MySql, HTML5, CSS3, Linux Shell Scripts, Ruby, NodeJs

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Bagan IT is hiring the following position who is capable of Web/Moblie development platfrom together with respective skills and experiences.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

- At least 2 years experience on PHP - Should have at least one Bachelor or equivalent degree on IT Field - Capability to work and manage on agile project management platform - Enthusiastic for OpenSource software platfrom. - Continuous learner on new web development technology Skills - Language : PHP, MySql, HTML5, CSS3 , Linux Shell Scripts, NodeJs - Frameworks: CodeIgnitor, jQuery - Enviroments: LAMP, LEMP, MEAN - OS : Linux Redhat, CentOS, Ubuntu - Preferred Skills: Redis -Intensive knowledge: REST APIs

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Bagan Innovation Technology Co., Ltd. (BiT) is a software development company specializing in digital contents and mobile application solutions (iOS and Android). BIT team is envisioned and led by Mr. Aung Zaw Myint who has 30 years experience in ICT industry and is one of the ICT pioneer entrepreneurs in Myanmar. BIT is operated by directors who have more than 10 years experience in international ICT industry.

Continuous investment in R&D and training has allowed BIT to keep ahead of the new trends in technology.With a team of 20 well-experienced developers and designers, BIT has successfully delivered over 100 projects in United States of America, South Korea, Japan and ASEAN countries in mobile marketing, publishing and directory industries. The company is dedicated to providing technology solutions to its clients that are aligned to their business strategies and at the same time, are cost effective, flexible, scalable, robust, and require low maintenance.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။