အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
အေရာင္း

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၁-၂၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

Excellent in English Skills

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Responsibilities
• Responsible for development and delivery of product demonstrations
• Responsible for representing the product to client, consultants & architects and at field events such as conferences
• Able to respond to functional and technical elements
• Able to convey customer requirements to Product Management teams
• Able to travel throughout sales territory.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Minimum job requirements . Male ( 3 posts)
• B.E,B.TECH, AGTI (EP/EC)
• At least 2 years relevant experience in vendor sales
• Must be able to use Auto CAD and Microsoft Office
• Must be conversational level in English
• Must have valid driving license
• Initiative and hard working

*Attractive remuneration for those selected
*Training will be provided

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

 

 Our Company           : CHANGI-Light Myanmar Co., Ltd

Year of Established   : Established Singapore in 1993 and Established Myanmar in 2013 by

                                      Myanmar and Singapore nationals who have grate experience in

                                      Supplying  lighting fixtures for Residential, Industrial &Commercial

                                      Projects in Singapore and Myanmar.

Business Type            : Supplied quality lighting fixtures and accessories included lamps

                                      Ballast, LED, transformer, driver and pole etc…

 

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။