, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
Customerမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၂၁-၅၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂ႏွစ္ေအာက္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Provide good/caring service to customer - Develops and maintains and improves business relations with customers - Resolves service problems by clarifying the customer's complaint; determining the cause of the problem; selecting and explaining the best solution to solve the problem; expediting correction or adjustment; following up to ensure resolution. - Identifying and assessing customers’ needs to achieve satisfaction - Take the extra mile to engage customers

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

• Strong phone contact handling skills and active listening • Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters • Excellent communication, presentation skills and negotiation skills • Ability to multi-task, priorities, and manage time effectively • Willing to learn and teamwork, Good attitude • Handle Pressures. • Informing feedback. • Organization and supply management. • Respect Workplace and mates . • good personality and active appearance.

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Color Glo International is the world leader in restoration and repair of leather , vinyl , velour clothes and hard plastic which are commonly found in automotive , aviations , marines and furniture. Formally incooperated in 1975 and started franchising in 1982 . Today in hundreds of markets throughout the world. Our products are proven everyday to offer the accurate results and best value they are put to the test. Nowadays more than 50 countries are widely expended. We professionally focus on restoration and reapir common defects such as worm and faded interior components such as leather upholstery , headliners , burns , broken and cracked plastics or composite moldings. Those features and mostly spotted in automotive , RV , truck sport vehicles , planes , boats and furnitures in use today.

 

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။