အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၅၁-၁၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

  • Ever Glory Company Limited  is looking for Accountant position.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor degree in Accounting (or) LCCI Level III
  • At least 2 year experiences in accounting field
  • Computer Skills: MS Office (Excel, Word) and can use software
  • Personality: honest, hard working and careful

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Mission

To improves the lives of those we serve through the compassionate,responsive delivery of healthcare solutions.

We dedicate ourselves to our customers, and our suppliers with onecommon goal in mind: “To effectively serve all of the specializedand diverse needs of the medical community”

To provide our clients with the most effective medical devicepossible in a highly efficient time frame and at reasonable cost.

Vision

Our vision is to be the excellent regional supplier to the Hospitals,Laboratories and Universities in the market segments we serve.

We will achieve this goal through an ongoing commitment toinnovation, quality and service.

A balance of leadership and teamwork will serve as our core values.

History

2004 : Started office in Yangon

2005 : Started engineering services

2010 : Expanded business to medical

2011 : Expanded business to analytical andeducational

2012 : Started new office in Mandalay

Company Profile

Turn Over (2015) : USD 5.3 Million

Work Force : About 70 Employees

Offices & Works : Two Offices, Medical,Laboratory and Educational solutions

Company Registration No. : 470-2010/2011

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။