, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
အျခား
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၂၁-၅၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂ႏွစ္ေအာက္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

As Campaign Executive you will be reporting to the Digital Manager of the company. Your job description is as follows - Be the champion on ground for Havas Riverorchid Myanmar develop new business opportunities and maintain existing business relationships in Myanmar market. - Act as both a client service champion and a social media ninja. - Work with the Digital Manager to develop effective digital proposal - Work with different teams (internal / external) to execute and deliver good work and ensure the success of the campaign within timeline and budget. - Develop timeline, cost estimate and reports when required. - Maintain good working relationship with clients, portray good understanding of client brand and communication objectives and client briefs. - Offer local insights to communication practices, working process. - Keep up to date to the digital world and different trends. Actively research and think of new solutions or client. Havas Riverorchid Values You will also be expected to work effectively under company’s values: (a) fundamental belief in the value of people, (b) to be the best not the biggest, (c) team focused, celebrating diversity, (d) proactive problem solving, (e) to constructively challenge status quo. People-centric Ability to be aware of, to understand, to show respect, to recognize the difference of others, to build and maintain good relationship with people both within and outside the organization. Best, not Biggest Ability to work efficiently by focusing on achieving the best quality and performance, trying one’s best to ensure satisfaction of all concerned parties. Team-focused Understanding one’s own roles and responsibilities as a team member, participating in team activities, helping others solve problems and willing to share experiences and ideas among team members Pro-active Thinking proactively, understanding the incurred issues, situations or problems, accepting and trying to solve them. Inclusively, ability to analyze root cause of problems, outcomes, consequences, concerned parties and ability to come up with solutions and/or recommendations. Constructively Challenges the Status Quo Passion for achieving pre-set goals, eagerness to learn and develop one’s abilities and potential continuously.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Requirements - At least 6 - 12 months in digital marketing, especially on social media (Facebook). - Must be local and fluent in Myanmar language. - An entrepreneurial spirit to explore and deploy the market by identifying and pursuing new business opportunities - Comfortable in a team set up but also as an independent unit - Enjoy collaborative works, working with different teams locally and regionally to drive business success - A constant hunger to learn and love challenging works.

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

www.havas.com

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။