, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ဘဏ္လုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁-၅

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂ႏွစ္ေအာက္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

 • Prepare cash request for Loan Disbursement and other expense submit to head quarter with branch manager
 • Assist to the Finance Officer in preparation of project financial filing and recording
 • Data entry to Micro Finance accounting software with  Finance Officer
 • Handle of Banking Matters (such as cash withdraw from the bank and Deposit money to bank )in daily
 • Prepare the cash flow forecast; handle all cash controls, conduct cash count with branch manager
 • Prepare and record all advances, payments and expense in assigned
 • Ensure that appropriate finance systems are maintained, and all procedures and controls are implemented.
 • Provide any other financial information and respond to any other financial queries, as requested from   supervisors
 • Submit financial reporting in time to the Finance Officer
 • Ensure that all accounts records are filed in an orderly manner
 • Assist to the Finance Officer in preparation of financial filing and recording
 • Undertake any duties assigned by supervisor

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

 • com (or)BA(Eco) (or ) Any Graduate with  LCCI Level II
 • Experience in Finance related Field
 • Basic Computer Skills
 • Good communication skills
 • Sound judgment, planning, and interpersonal skills
 • Able to think for themselves and make necessary decisions
 • Able to  Travel with assign Area

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

(English)

IBK CAPITAL MYANMAR is brand-new Microfinance company.

* Microfinance means issuing micro-credit to the basic class people, receiving deposits from them, carrying out remittance, doing insurance business, borrowing money from local and abroad and carrying out other financial activities. [The Microfinance Business Law Chapter I. 2. (a)]

IBK CAPITAL MYANMAR is a 100% subsidiary company of IBK CAPITAL and IBK which is the abbreviation for Industrial Bank of Korea.

 

 (Myanmar)

IBK Capital Myanmar ဟာ အေသးစားေငေခးလုပ္ငန္းစု အသစ္ဖစ္ပတယ္။

* အေသးစားေငေခးလုပ္ငန္းဆိုသည္မာ အေခခံလူတန္းစားအား အေသးစားေခးေငထုတ္ေပးခင္း၊ ယင္းတိုထံမ အပ္ေငလက္ခံခင္း ၊ေငဲေပာင္း၊ ေပးပို႔ျခင္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခင္း၊ ပည္တင္းပည္ပမ ေငေခးယူခင္းႏွင့္ အခားေငေရးေကးေရး လုပ္ငန္းမားေဆာင္ရက္ခင္းတိုကို ဆိုသည္။[The Microfinance Business Law Chapter I. 2. (a)]

IBK capital Myanmar ဟာ ကိုရီးယားအေခစိုက္ ကိုရီးယား စက္မဘဏ္ (Industrial Bank of Korea) ရဲ ၁၀၀% လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ ဖစ္တဲ့ IBK capital ရဲ မန္မာရံုးခဖစ္ပတယ္။

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။