အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ပညာေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၁-၂၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

IT Skill, Knowledge on Education Channels, Social Media Platform, Promotional Tools and Marketing Activities

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

 Work with the Learning and Development Director to ensure productive of all the courses and activities
 Managing the production and delivery of marketing materials (leaflets, posters, flyers, newsletters, e-newsletters and DVDs)
 Organizing and attending marketing/ promotional events
 Communicating effectively with targeted audiences and managing customer
 Maintaining an organized, informative, and interactive social media platforms
 Maintaining and updating customer databases

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

 Any degree holder, preferable achievement of any related degree and diploma
 Be an asset to have proficient computer literacy
 Strong knowledge and experience within educational channels
 Strong oral and written communication skills with a marketing focus
 Strong negotiation skills
 Exposure to marketing within the education sector
 Experience in effective campaign briefing and measurement of acquisition activity
 Strong attention to detail
 Ability to analyze numerical data
 Event co-ordination experience

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

This institute offers range of courses for employment opportunity through competency based learning methods as a bridge between employers & employees and it offers the accredited diploma from UK especially in accounting and finance, entrepreneurship and management, leadership and management, human resource management and business management etc.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။