, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ဝန္ထမ္း႐ွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၅၁-၁၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

• Manage the Myanmar website of a large international company • Responsible for detecting language issues on the local website and fix the translation issues using WCMS and republish • Signoff on translation including fixing/commenting translation issues with the aim of improving the quality of the website • Website maintenance covering all official company websites and event sites • Prioritizing and managing workload, providing status updates to project manager in a timely manner • Proactively proposing recommendations to improve website performance • Support the local marketing team on event preparation, data collection from internet, or collect feedback from the event attendees etc. • Detecting and responding to requests from local sales, marketing team and channel contacts regarding the revision/update/creation request towards the content of the local website • Minisite and Email Direct Marketing (EDM) creation.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

• At least 3 years’ experience of managing web content • Experience of working within enterprise content management systems will be an advantage • Excellent IT skills and understanding of basic web technologies (browsers, basic CSS / HTML) • Strong attention to detail and a meticulous mind-set • Experience in graphic design skills (Adobe Photoshop), MS Office suite (Outlook, Word, Excel) • Excellent planning / organizational skills • Results oriented with an ability to work to tight timelines • Willing to contribute ideas and energy • Have an interest in current web trends & technologies • Ability to work independently and as part of a global team

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

A Specialist Recruitment company with a difference

Interactive recruiters is a part of the Aditya Group with Over 20 years of International Business consulting, Recruitment & HR experience encompassing 15 diverse industries over 6 Asian countries. We are dynamic group of professionals who understand the shifting traits of human nature in the professional world and takes care of it with the best practices of Human Resources. Professional recruitment for permanent as well as contractual for IT / non IT industries is our focus. With our dedicated approach and our startup and business consulting background for over two decades, we assure our clients of the finest candidates, made available at the right time.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။