, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၂၁-၅၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
မန္ေနဂ်ာ/၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၇ႏွစ္ထက္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

• Responsible for Sales target and Sales development of Kangaroo constructions products • Make sales plan, sales policies, price policies, and carry proper activities to achieve target • Establish, maintain and expand distribution networks, customers relations, increase market shares • Service the needs of existing customers • Manage, control and set sales target for individual ASM/Sales Rep/ Project team • Monitor and motivate the whole team to reach target • Compile and analyze sales figures • Collect customer feedback and market research • Report weekly and monthly achievements and sales to country director • Prepare for roadshow, promotion monthly and on occasions accompanying with marketing team • Keep up to date with products and competitors • Be able to work in International atmosphere with passionate colleagues • Very attractive salary with commission • Enjoy 2 long holidays: Vietnamese New Year and Myanmar New Year • One day paid leave each month.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

• Bachelor degree in Business/Economics • Age: 30 and above • Minimum of 7 years of Sales experiences in constructional products: Water heater, Sanitary ware, Kitchen Silk … • Be able to communicate in English – intermediate • Be able to work under pressure • Skills: MS Office (Excel, PPT, Words), communication and presentation • Monday to Saturday: 8:30AM to 5:30PM (lunch break - 1 hour) • Might require work in other regions outside YGN with travel allowanc

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

KANGAROO GROUP is one of the most FAMOUS and POPULAR Brand in Vietnam and Myanmar. From newly establishment, we penetrated Vietnam market with two major product lines which are RO Water Purifier and Water Heater. Continually growing, KANGAROO GROUP has expanded widely with product diversification including Home Appliances, Kitchen Appliances, Windows and Doors, Solar Power and Safe and Security.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။