, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၂၁-၅၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
မန္ေနဂ်ာ/၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၇ႏွစ္ထက္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

(1) Employment and Recruitment of the Company • To make recruitment plan, carry out recruitment of vacancy positions • Establishes a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection and analyzing interviews. • Updates job requirements and job descriptions for all positions. (2) Compensation and Benefit: • Responsible for monthly Payroll, insurance • Setup monthly Performance criteria for all working positions in the Company; • Evaluate employee work results and recommend to director for changes • Preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures based on country laws and regulations • Submit weekly and daily report to country director on employee performances and propose improvements (3) Training: • To carry out oriental training for new employees for the Rules and Regulations of the Company, and related working process procedures; (4) Labor relations: • Execution the rules and regulations of the Company in compliances with the country laws, • Work closely with current employees to ensure their benefits and requests (5) Responsible for Administrative works • Benefits • Be able to work in International atmosphere with passionate colleagues • Very competitive salary • Enjoy 2 long holidays: Vietnamese New Year and Myanmar New Year • One day paid leave each month.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

• Bachelor degree in Human Resources Management/ Laws/Business • Age: 30 and above • Minimum of 7 years experiences at similar position • Be able to communicate in English – Fluently writing and Oral • Skills: MS Office (Excel, PPT, Words) and communication. • Personality: honest, hardworking and passionate Working hours • Monday to Saturday: 8:30AM to 5:30PM (lunch break - 1 hour)

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

KANGAROO GROUP is one of the most FAMOUS and POPULAR Brand in Vietnam and Myanmar. From newly establishment, we penetrated Vietnam market with two major product lines which are RO Water Purifier and Water Heater. Continually growing, KANGAROO GROUP has expanded widely with product diversification including Home Appliances, Kitchen Appliances, Windows and Doors, Solar Power and Safe and Security.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။