, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား:
အလုပ္ရွင္ (Private Sector)
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၁-၂၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Hi there! Do you have a burning passion for computer science? Do you feel the urge to program every day, all day? Are you intellectually curious, always trying to learn new things about the world? Then this is the job for you. Koe Koe software engineers will be working on the most cutting-edge projects. We demand the highest quality and excellence from our employees. We want to produce the most innovative and creative software. We believe that Myanmar people are just as talented as anyone else in the world, so we set very high standards. We also have a fun, sociable workplace. We don't want negative people. We want people who love to program and create new things and work well with others. If you're this kind of person, then you should come work for us!

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Koe Koe is a Myanmar IT company founded by a Myanmar-American and a local Myanmar citizen. We produce software for a variety of industries and only produce the most sophisticated and high quality software. We are winners of the following awards:
- 2014 Echoing Green Global Fellowship
- 2015 Cordes Fellowship
- 2015 Skoll World Delegate
- 2015 Mentor Capital Network Selectee
- 2015 USAID Asia M4D Finalist
- 2015 Unreasonable Institute Fellowship
Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။