, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား:
အလုပ္ရွင္ (Public Sector)
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၂၁-၅၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၂-၅ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

• Serves as a primary point-of-contact to multiple clients • Accountable for project management and successful execution of campaigns • Responsible for developing detailed project briefs for creative teams • Assures work exceeds client quality standards and is delivered in a timely fashion • Understand client’s business goals, identify trends, anticipate future needs and help determine ideal solutions • Continuously educates oneself on emerging marketing trends and platforms

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

• 2-3 years of advertising agency experience or equivalent marketing experience • Accountable, goal-oriented and motivated by challenges • Eager to work in a growing and entrepreneurial atmosphere (note that this is not a 9-5 job) • Comprehensive knowledge of digital and traditional marketing channels • Ability to manage difficult clients and tough conversations in a professional, solutions-oriented manner • Organized and methodical, with excellent project management and time management skills • Polished verbal and written communication skills; comfortable presenting to client contacts and internal team members • Excellent problem solving and analytical skills • Team-oriented • Excellent multi-tasking and critical-thinking abilities • Ability to thrive in a fast-pace environment with tight deadlines and manage projects to completion • Bachelor’s degree

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

At MVA we believe anything is possible. We work together as a team to create amazing work that we are proud to put our name on. Everyone helps, everyone contributes, everyone can be creative - no matter what their position in the company. We power our success with hard work, creativity, and lots of coffee. We celebrate that success together with good food, a few drinks, and a lot of karaoke. If you think you'd fit in with our MVA family, get in touch with us today! 

 

Those seeking employment with MVA should be able to prioritize multiple tasks, be accountable and meet deadlines in a fast-paced environment. 

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။