, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
အျခား
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား:
အလုပ္ရွင္ (Private Sector)
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၁၀၁-၅၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
မန္ေနဂ်ာ/၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၅-၇ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Job Summary Supervise a small client servicing team to ensure prompt delivery of service to the responsible clients in order to achieve the set financial objectives and other operational performance indicators. Client Servicing Maintain an accurate, complete, up-to-date and insightful client business profiles to be shared with senior management Drive client satisfaction by providing insights and actionable recommendations during presentations or business reviews Undertake sales activities independently or in conjunction with senior staff in terms of preparation and delivery of proposal and credentials Ensure the generation of required revenue from the assigned client portfolio and proper contract costing in order to meet the agreed budget targets Identify and recommend enhanced and new services that answer clients' business needs Ensure the services provided to clients are timely and precise according to client business needs and specifications while meeting the company's quality standards Build and maintain ongoing relationships with the identified key persons within client organization Attend client planning meetings and contribute by matching ACNielsen products to client needs Assist in ensuring adherence to the approved company policies on business conduct / ethics when servicing clients Financial Management Manage client funds and ensure that all funds are depleted by year end Contribute a minimum of 5 proposals to proposal pipeline Contribute to overall team plan by generating revenue and/or cost savings ideas Functional / Technical Maintain an accurate and up-to-date knowledge on research techniques and applications Provide value-added analyses and respond to special requests Manage data quality issues by overseeing data inquiry process Ensure standard operating procedures within area of responsibility are observed Recommend improvements in work processes within area of responsibility People Management Set objectives and monitor performance for the team Ensure recognition of effective work performance and utilize effective disciplinary actions when appropriate Address professional development goals and needs of direct reports Ensure proper dissemination of information and implementation of company rules and regulations as well as policies and procedures Job Dimensions with Behaviors Indicators: Client Relationship / Management Proactively develops client relationships by making efforts to listen to and understand the client; anticipating and providing solutions to client needs; giving high priority to client satisfaction Acknowledges both internal and external clients Is especially helpful when client is going through a critical period (e.g. gives client a mobile phone number or other means of easy access or may spend extra time at the client's location) Makes concrete attempts to add value to the clients Attends client relationship building activities with an understanding of purpose Sends useful information to clients before they request it Seeks information about the real, underlying needs of the client, beyond those expressed initially and matches these to available (or customized) products and services Makes a great effort to help or serve others Proactively asks client on progress of known or intended marketing activities, e.g. new product launches, ad or promotional campaign effectiveness Influencing & Persuading Uses appropriate interpersonal styles and methods to inspire and guide individuals toward goal achievement Intends to have a specific effect or impact Adapts a presentation or discussion to appeal to the audience's level and interests Utilizes the "consultative selling" process in areas of responsibility Anticipates the effect of an action or other detail on other individuals as well as overall impact to the organization Understands and may use informal structures (identifies key players, decision-makers, etc) to positively influence results Recognizes and uses the corporate culture and the language etc. that will be best heard Initiative Proactively attempting to influence events to achieve goals; self-starting rather than accepting passively; taking action to achieve goals beyond what is required Generates ideas for improvements Challenges status quo Creates opportunities or minimizes potential problems by a unique extra effort (new program, special initiatives or projects, etc) occurring within a reasonable time frame Seeks opportunities for self-improvement Completes work outside scope of role Starts and carries through new projects Takes appropriate risks Personal Effectiveness Individual’s maturity in relation to others and to work which controls the effectiveness of the individual’s performance when dealing with immediate environment pressures and difficulties Resists the temptation to engage in inappropriate involvement or impulsive behavior Uses stress management techniques to control response and maintain productivity level Controls strong emotions or other stress and takes action to respond constructively to the source of problems Admits own mistakes to others and acts to correct problems Changes own behavior or approach to suit the situation Aligns own activities and priorities to meet organizational needs People Management / Leadership Using appropriate interpersonal styles and methods to inspire and guide individuals toward goal achievement by providing clear, behaviorally specific performance feedback, effective coaching / mentoring and developmental opportunities Reassures others after a setback. Gives negative feedback in a constructively critical and behavioral manner rather than personal terms Gives individualized suggestions for improvement Breaks difficult tasks into smaller components Arranges appropriate and helpful assignments, formal training, or other experiences for the purpose of fostering the other person's learning and development Initiates setting performance standards, demands high level of performance delivery, drives quality results, utilizes and maximizes on the resources available Genuinely values others' input and expertise, is willing to learn from others (especially subordinates) Invites and involves members of a group to contribute to a process Practical Intelligence Individual’s working to come to an understanding of a situation, task, problem, opportunity or a body of knowledge and the motivation to expand, use and distribute work-related knowledge to others Provides professional or management services (e.g. designs and implements formal programs) Analyzes relationships among several parts of a problem or situation Breaks down a complex task into manageable parts in a systemic way; generally anticipates obstacles and thinks ahead about next steps Applies knowledge of past discrepancies, trends and relationships to look at different situations Offers personal expertise to improve performance, or resolve others' technical problems Makes major efforts to acquire new skills and knowledge Analyses and interprets financial information to ensure achievement of business targets and early identification of issues / crisis Explores beyond one's immediate field

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

BA / BS Required (MBA desirable) 4 to 7 years’ experience in FMCG / Service / Retail industry Have 4 years’ experience in qualitative research Working knowledge of research techniques and methodologies Project management experience Effective writing skills

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Nielsen is a global information and measurement company with leading market positions in marketing and consumer information, television and other media measurement, online intelligence and mobile measurement. Nielsen has a presence in approximately 100 countries, with headquarters in New York, USA and Diemen, the Netherlands. As of 2014, Nielsen employs over 40,000 associates worldwide. The joint venture entity, Nielsen MMRD, will see the two organizations combine their collective solutions to help companies which are established in Myanmar or have plans to enter the market to understand the unique market and consumer dynamics.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။