, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon Region
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
ဥပေဒေရးရာ

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၅၁-၁၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Title: Legal & Compliance Manager Department: Legal Report to: General Counsel Location: Myanmar (Yangon) We have a vacancy for a Legal and Compliance Manager with one of the leading Tower companies in Myanmar. Purpose of Job - To support General Counsel in Legal & Compliance matters Major Duties & Responsibilities 1. Draft and review of agreements 2. Deal with legal disputes with contractual partners 3. Deal with company compliance matters 4. General support to General Counsel Work Relationship Inside the Company Outside the Company 1. All Departments 2. Local Authorities 3. External Auditors 4. Clients 5. Contractors

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

Education / Qualification - Bachelor’s Degree in Law (Preferable outside Myanmar, studied in common law country) Experience: -Five years of experience in company compliance and a comprehensive understanding of Myanmar laws, regulations. - Previous experience as a lead in a functional area, managing cross functional teams on large scale projects - Preferable experience in telecom sector Job Knowledge / Specific Skills: - Fluent in English - At least 2 year experience in drafting contracts - Knowledge in business law - Preferable a Myanmar national returning from overseas - Preferable knowledge in land rights - Preferable knowledge in Singapore law - Ability to network and build professional relations with external bodies - Awareness, knowledge and experience of introducing corporate social responsibilities and sustainability polices and initiatives - Strong analytical skills and attention to details required - Excellent and effective communication skills - Team player - Computer literacy, Excellent MS office skills

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

Peachtree Networks Recruitment Services offers Telecom Specialist Recruitment focusing on service offering to Operators and OEMs across the world. Since the launch of PTNW Holdings Ltd in 2006 we have built a vast network of clients reaching across 100 countries, supplying specialist hardware and talent solutions, through tailor made supplier agreements

Originally formed as an asset-disposition service in Atlanta, Peachtree Networks has since grown into a trusted supplier and service provider to mobile network operators and OEMs spanning 6 continents. Our added-value is in our focused approach to a wide breadth of markets and services, and we employ experts with industry experience to ensure projects are completed efficiently.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။