အလုပ္အကိုင္ 6 ခုလုံးအားၾကည့္ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

Pun Hlaing Siloam Hospital (PHSH) is the flagship hospital of Serge Pun & Associates (SPA) group and was incorporated in 2005. SPA group is one of the most reputed conglomerates in Myanmar, headed by Chairman, Mr. Serge Pun. We envision becoming a national healthcare network with over 10 hospitals across Myanmar by 2023. Through our vision of International Quality (JCIA Accredited by 1Q 2017), Reach (National Network), Scale (Affordable, Accessible and Equitable) and Godly Compassion (Holistic Care) we undertake to deliver health services to all socio-economic segments. In 2016, we plan on opening two additional hospitals, one in the heart of Yangon, and a larger hospital in Mandalay, the last royal kingdom of Myanmar. Our strategic locations are based on demand, demography epidemiology, catchment, geography and logistics.

Our hospital is situated on 5.5 acres of land in Hlaing Thayar Township and is approximately 13 miles from downtown Yangon. Our hospital provides primary to tertiary medical services, including complex surgical procedures, as well as laboratory services, imaging services, general healthcare services, and diagnostic and emergency services. Our hospital has a total bed capacity of 174 beds.

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီလည္ပတ္ပံု

We are committed to providing patient centered care in a multi-disciplinary team approach using:

  • A 24/7 on-duty Doctor model;
  • Providing excellence in emergency medicine using a “Hospital on Wheels” ambulance;
  • Implementing clinical governance where an ethos of clinical excellence thrives;
  • Collaborating with world renowned institutes to bring innovation and high acuity care to the population.

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွာေဖြေနေသာ၀န္ထမ္း

Pun Hlaing Siloam Hospitals have been delivering the international standard quality care and having leading facilities, education and latest equipment and technology. We are planning for further expansion of the existing hospitals and healthcare delivery institutions in Myanmar. It is a great, once in a life time opportunity to work in a wonderful health care environment with the lasting social impact, financial, professional and academic.

We are currently looking for the experienced and dynamic people to join at our hospitals national network across Myanmar.

ကုမၸဏီအေၾကာင္းအက်ဥ္း

နယ္ပယ္
Healthcare Services
၀န္ထမ္းမ်ား
၁၀၁-၅၀၀
၀က္ဘ္ဆိုဒ္
www.punhlaingsiloamhospitals.com

လိပ္စာ

Pun Hlaing Golf Estate
Yangon
Myanmar
Work.com.mm အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနေသာသူမ်ားအတြက္ Everjobs မွ တစုံတရာေငြေတာင္းခံမႈမ်ားမရွိပါ။ အကယ္၍ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္းခံပါက ဤေနရာအားႏွိပ္၍သတင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆင္တူ Company မ်ား