အလုပ္အကိုင္ 5 ခုလုံးအားၾကည့္ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

A well-known Myanmar Construction Material Trading Company with the goal to contribute towards the development of quality living standards & lifestyles of our customers in Myanmar by offering highest customers services with “Readiness & Availability” based on our hard-earned experiences in the construction materials trading, by continuous maintenance of existing business partners, and finding business ties with new suppliers from within the nation, and neighboring countries in the region.

Thanlwin International Co.,Ltd emphasizes to provide the real-time quality products to the needs of various customers so as to totally match with ever improving quality of living standards and lifestyles in the market by outsourcing the needful materials from within and abroad aiming to be one-stop ideal place be relied on by our customers and business partners.

Our goals:

  • To ensure consistent provision of best proper materials this would be of absolute-match to the dreams of our customer’s social and living values.
  • To guarantee expert consultation for cost efficiency, timely door-to-door delivery of materials, and importation of essential & special goods to our customers as part of our service program.
  • To expand our scope of business dynamics by partying utility of technology, network, information and business dealing together with our existing, new customers and business partners.

ကုမၸဏီအေၾကာင္းအက်ဥ္း

နယ္ပယ္
Retail
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား
အလုပ္ရွင္ (Private Sector)
၀န္ထမ္းမ်ား
၁၀၁-၅၀၀
၀က္ဘ္ဆိုဒ္
www.thanlwin.biz

လိပ္စာ

Pyay Road 1011A
Yangon
Myanmar
Work.com.mm အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနေသာသူမ်ားအတြက္ Everjobs မွ တစုံတရာေငြေတာင္းခံမႈမ်ားမရွိပါ။ အကယ္၍ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္းခံပါက ဤေနရာအားႏွိပ္၍သတင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆင္တူ Company မ်ား