, အလုပ္အကိုင္မွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားၿပီၿဖစ္၍ သင္ေလွ်ာက္ထားလို႔မရေတာ့ပါ

အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္

ၿမိဳ႕:
Yangon
အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ:
Myanmar
စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား:
အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစာ:
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑
လစာ:
500,000 - 749,999 Ks.

ကုမၸဏီ၏အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္:
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
၀န္ထမ္းအေရအတြက္:
၅၁-၁၀၀

သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္း

ရာထူးအဆင့္အတန္း:
မန္ေနဂ်ာ/၀န္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
ဘြဲ႔:
ဘြဲ႔ရ
အနည္းဆံုးလုပ္သက္:
၅-၇ႏွစ္အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ

ပေရာဖက္ရွင္နယ္စြမ္းရည္မ်ား

ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား

English

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ား

Thiha Group is looking for Admin & Finance Managr position.

လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

  • Any gradurate with Diploma/LCCI Level -3(ACCA preferred)Finance ပိုင္း္းကို ေသခ ်ာ က ်ြမ္းက ်င္ ပိုင္နိုင္ရမည္။
  • အခြန္(Tax) ပိုင္း ေသခ ်ာနားလည္ နုိင္သူ၊ သိသူ ျဖစ္ရမည္။
  • Position ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္သက္ အေတြ့အျကံု (၅)ႏွစ္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။
  • အသက္ (၃၀) ႏွင့္ အထက္ ရွိရမည္။

ကုမၸဏီအေၾကာင္း

The Thiha Group was founded in 2012 in response to the Myanmar government’s genuine commitment to reforms, and consequently, their interest in attracting significant foreign direct investment and reviving economic growth.

The Thiha Group was conceived by Aye Thiha, a former UBS Investment Banker, who has advised various leading multinational corporations on their corporate finance and capital market transactions globally. The key objective of Thiha Group is to become the trusted and value-added partner for foreign corporations, government / non-profit organizations and investors.

Work.com.mm ကအလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို.အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ကေငြေတာင္းခံမႈ၊ စရိတ္စကေပးရမႈ နဲ.အျခားေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေကာက္ခံမႈရွိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုႏွိပ္ျပီး တိုင္ၾကားလို.ရပါတယ္။