ကြ်န္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

YSI PHARMACEUTICALS LTD is a branch of a Yee Shin Co., Ltd and professionally managed pharmaceutical company operating in Hamwbi Township, Yangon, Myanmar. This site was opened in 2016. The objective of the company is to manufacture high quality drugs at the reasonable prices, while assuring all drugs are manufactured according to PIC/S Guideline with high standard of quality assurance for consistency.

YSI Pharmaceuticals has a wide range of products in key therapeutic segments like Cardiovascular, Neurology, Respiratory, Diabetes, Bacterial Infections, Acid Peptic Disorders, Musculoskeletal Disorders and most common OTC drugs like Vitamin, Mineral, Other Supplement and Analgesic with over 50 formulations in dosage forms of Tablets and Capsules. YSI Pharmaceuticals also produce high quality Sterile IV Infusion.

  • Yee Shin Co., Ltd.

With the development of market economy in Myanmar in the year 1988/89 the company was being born at the same time, as an International Trading House engaging with Exporting, Importing , Hotel Business, Manufacturing of wood products and assembling of bicycles. Distributing of medical equipment and Instruments, Health Care Products, Border Trade and Construction works.

 

ကုမၸဏီအေၾကာင္းအက်ဥ္း

နယ္ပယ္
Manufacturing
ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစား
အလုပ္ရွင္ (Private Sector)
၀န္ထမ္းမ်ား
၅၀၁-၁၀၀၀
၀က္ဘ္ဆိုဒ္
www.yeeshin.com

လိပ္စာ

Bahosi Housing Estate, Bogyoke Aung San Road, No. 25/26,
Yangon Lanmadaw Township,
Myanmar
Work.com.mm အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနေသာသူမ်ားအတြက္ Everjobs မွ တစုံတရာေငြေတာင္းခံမႈမ်ားမရွိပါ။ အကယ္၍ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေတာင္းခံပါက ဤေနရာအားႏွိပ္၍သတင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆင္တူ Company မ်ား