ၿမန္မာနုိင္ငံမွာအလုပ္အကိုင္ေကာင္းတစ္ခုရရွိဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္မ်ားကို မၾကာမီမွာေရးသားတင္ဆက္ေပးသြားပါ့မယ္။ မၾကာမီလာမည္…ေမွ်ာ္
Englishလိုဖတ္ရႈရန္ဒီေနရာကိုႏွိပ္ပါ။