အလုပ္အကိုင္55 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (Mandalay)မွာ

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (6) 250,000 - 499,999 Ks. (6) 500,000 - 749,999 Ks. (1) 750,000 - 999,999 Ks. (1) 1,000,000 - 1,499,999 Ks. (0) 1,500,000 Ks.+ (0)

အစကၿပန္စမယ္

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 3