အလုပ္အကိုင္3 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ဘဏ္လုပ္ငန္းအတြက္) (Mandalay)မွာ

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (7) Mandalay (3) Pyay (1)

အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား တင္ထားေသာရက္စြဲ
လြန္ခဲ့ေသာရက္(၃၀) (3) လြန္ခဲ့ေသာ(၇)ရက္ (0) လြန္ခဲ့ေသာ(၂)ရက္ (0) ယေန႔ (0)

အစကၿပန္စမယ္

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ