အလုပ္အကိုင္2 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (2)

အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (18) အျခား (15) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (13) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (10) ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (9) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (6) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (6) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (2)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား လစာ
အတည္မၿပဳနုိင္ပါ (2)

အစကၿပန္စမယ္

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ