အလုပ္အကိုင္6 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (4) Mandalay (2)

အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (18) အျခား (15) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (13) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (10) ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (9) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (6) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (6)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား တင္ထားေသာရက္စြဲ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ