အလုပ္အကိုင္3 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (2) Yangon Region (1)

အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (23) အျခား (17) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (14) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (12) ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (9) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (6) စိုက္ပ်ဳိးေရး/သစ္ေတာပညာ/ငါးလုပ္ငန္း (5) ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ