အလုပ္အကိုင္73 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (12) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (11) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (8) အျခား (6) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (4) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (4) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (4)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အေရာင္း (145) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (144) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (115) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (92) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (74) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (73) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (65)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
SJY Co. LTD. (5) MYTEL (5) Elite Tech (5) New Ever Best Trading Co.Ltd (3) 86 Myanmar Group (3) Asian Fame Media Group (2) Skylark IT Solutions (2)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 4