အလုပ္အကိုင္67 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (12) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (8) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (7) အျခား (6) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (5) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (4) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (4)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (182) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (146) အေရာင္း (128) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (114) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (106) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (76) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (67)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (10) 250,000 - 499,999 Ks. (13) 500,000 - 749,999 Ks. (5) 750,000 - 999,999 Ks. (2) 1,000,000 - 1,499,999 Ks. (0) 1,500,000 Ks.+ (0)

အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္ စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 4