အလုပ္အကိုင္69 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (11) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (9) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (8) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (7) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (6) ပညာေရးလုပ္ငန္း (5) အျခား (4)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (180) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (147) အေရာင္း (132) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (116) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (108) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (87) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (70) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (69)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
MYTEL (7) SJY Co. LTD. (4) A-G-T COMPANY LIMITED (4) 86 Myanmar Group (3) HTE INTEGRATED (MYANMAR) LIMITED (2) City Mart Holding Co., Ltd (2) Z-Tech Solution Co.,Ltd (2)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 4