အလုပ္အကိုင္78 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (13) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (12) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (7) အျခား (7) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (6) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (5)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (203) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (167) အေရာင္း (150) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (143) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (139) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (120) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (78)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (16) 250,000 - 499,999 Ks. (11) 500,000 - 749,999 Ks. (1) 750,000 Ks.+ (0)

အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
Tharaphu Soe Myint Co.,Ltd (5) SJY Co. LTD. (3) Supreme Group of Companies (3) Yee Shin Co., Ltd (3) City Mart Holding Co., Ltd (3) Max Myanmar Holding Co., Ltd (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 4