အလုပ္အကိုင္102 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (83) Mandalay (8) Bago (5) Yangon Region (2) Ngapali (2) Pagan (1)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (17) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (12) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (10) ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (9) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (8) အျခား (8)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (186) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (174) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (156) အေရာင္း (155) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (140) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (104) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (102)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (18) 250,000 - 499,999 Ks. (14) 500,000 - 749,999 Ks. (5) 750,000 Ks.+ (0)

အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
SJY Co. LTD. (5) Max Myanmar Holding Co., Ltd (5) Tharaphu Soe Myint Co.,Ltd (5) The Banyan Restaurant (4) Supreme Group of Companies (3) City Mart Holding Co., Ltd (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 6