အလုပ္အကိုင္97 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (16) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (11) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (9) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (8) လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း (8) အျခား (7)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (206) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (178) အေရာင္း (165) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (144) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (143) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (116) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (97)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (20) 250,000 - 499,999 Ks. (15) 500,000 - 749,999 Ks. (5) 750,000 Ks.+ (0)

အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
Yee Shin Co., Ltd (5) SJY Co. LTD. (4) Supreme Group of Companies (4) City Mart Holding Co., Ltd (4) Max Myanmar Holding Co., Ltd (3) A-G-T COMPANY LIMITED (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 5