အလုပ္အကိုင္119 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (168) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (144) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (127) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (122) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (119) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (105) အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (56)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား တင္ထားေသာရက္စြဲ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 6