အလုပ္အကိုင္158 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (172) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (158) အျခား (150) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (121) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (104) ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (90)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (18) 250,000 - 499,999 Ks. (18) 500,000 - 749,999 Ks. (4) 750,000 Ks.+ (0)

အစကၿပန္စမယ္

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 8