အလုပ္အကိုင္98 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (152) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (112) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (108) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (101) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (98) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (73) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (62)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား တင္ထားေသာရက္စြဲ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 5