အလုပ္အကိုင္138 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (အျခားအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (174) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (156) အျခား (138) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (113) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (102) ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (98)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္ စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
အခ်ိန္ျပည့္ (116)

အစကၿပန္စမယ္

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 7