အလုပ္အကိုင္150 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (အျခားအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (140) Pathein (3) Mandalay (2) Ayeyawady Region (2) Yangon Region (1) Bago (1)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (172) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (158) အျခား (150) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (121) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (104) ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (90)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္ စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 8