အလုပ္အကိုင္138 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (အျခားအတြက္)

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (138) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (111) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (106) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (101) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (101) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (65) ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (62)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္ လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 7