အလုပ္အကိုင္116 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (206) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (178) အေရာင္း (166) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (144) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (143) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (116)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
TIANBO International Myanmar Co.,Ltd (12) Ericsson Myanmar Co., Ltd. (8) Engineering company (6) Supreme Group of Companies (5) POSCO DAEWOO Corporation (5) Huawei Technologies (Yangon) Co., Ltd (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 6