အလုပ္အကိုင္70 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (178) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (138) အေရာင္း (130) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (107) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (102) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (70) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (66)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္ စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 4