အလုပ္အကိုင္88 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (21) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (16) အျခား (10) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (6) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (5) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (4) အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (4)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (181) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (142) အေရာင္း (137) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (121) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (103) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (88) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (63)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
MYTEL (9) Ooredoo Myanmar (4) Engineering company (4) Huawei Technologies (Yangon) Co., Ltd (3) Max Myanmar Holding Co., Ltd (3) YSI Pharmaceuticals (3) Amtt Co.,Ltd. (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 5