အလုပ္အကိုင္97 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (21) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (17) အျခား (16) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (9) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (4) ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အႀကံျပဳေရးလုပ္ငန္း (4)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (179) အျခား (176) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (158) အေရာင္း (158) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (132) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (99) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (97)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
Asia Time Group of Companies (11) POSCO DAEWOO Corporation (4) Max Myanmar Holding Co., Ltd (4) Techno-Hill Engineering Co.,Ltd (4) Strategic Development International Holdings Ltd. (4) Ooredoo Myanmar (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 5