အလုပ္အကိုင္150 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (17) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (16) အျခား (13) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (9) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (9) ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး (8)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 8