အလုပ္အကိုင္136 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (28) အျခား (15) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (13) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (11) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (10) ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အႀကံျပဳေရးလုပ္ငန္း (7)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (201) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (172) အေရာင္း (172) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (142) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (136) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (117)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
DKSH (Myanmar) Ltd. (10) Asia Beverages Co.,Ltd (5) Havas Riverorchid Myanmar (4) ZZANDR 360 Myanmar (4) Synapse Original I NTM Group (3) Ever Glory Company Limited (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 7