အလုပ္အကိုင္158 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (136) Mandalay (11) Yangon Region (7) Tachilek (1) Yangon District (1) Magway (1)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (39) အျခား (15) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (14) ပညာေရးလုပ္ငန္း (9) ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (8) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (8)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (179) အျခား (176) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (158) အေရာင္း (158) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (132) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (99)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
DKSH (Myanmar) Ltd. (13) A-G-T COMPANY LIMITED (4) City Mart Holding Co., Ltd (3) Jovago (3) Fugi International Company Limited (3) The Banyan Restaurant (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 8