အလုပ္အကိုင္110 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (13) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (12) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (11) အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (10) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (8) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း (5) ပညာေရးလုပ္ငန္း (5)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (170) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (145) အေရာင္း (128) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (112) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (110) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (84) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (66)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
Asia Beverages Co.,Ltd (5) DKSH (Myanmar) Ltd. (3) HEINEKEN Myanmar Limited (3) A-G-T COMPANY LIMITED (3) Wall Street English Myanmar (3) Performance Auto International Co.,Ltd ( Volvo Cars Showroom) (3) Blue Ribbon Trading Co.,Ltd (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 6