အလုပ္အကိုင္115 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (17) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (14) အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (9) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (9) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (8) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (7) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (6)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (183) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (152) အေရာင္း (137) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (120) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (115) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (80) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (75)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (7) 250,000 - 499,999 Ks. (23) 500,000 - 749,999 Ks. (9) 750,000 - 999,999 Ks. (4) 1,000,000 - 1,499,999 Ks. (0) 1,500,000 Ks.+ (0)

အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
Asia Beverages Co.,Ltd (7) DKSH (Myanmar) Ltd. (6) Wall Street English Myanmar (4) City Mart Holding Co., Ltd (3) Serge Pun & Associates Ltd. (3) Ever Glory Company Limited (3) Wa Minn Group of Companies (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
အခ်ိန္ျပည့္ (99)

အစကၿပန္စမယ္

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 6