အလုပ္အကိုင္100 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (18) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (16) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (15) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (7) အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (7) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (7) ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး (5)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (145) အေရာင္း (142) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (116) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (100) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (76) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (75) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (65)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
Capital Diamond Star Group (5) MYTEL (5) Yee Shin Co., Ltd (4) Asia Beverages Co.,Ltd (4) Mega Lifesciences Ltd (3) Melbourne Co.,Ltd (3) Wall Street English Myanmar (3)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 5