အလုပ္အကိုင္206 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (22) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (20) NGO/INGO/ ပရဟိတလုပ္ငန္း (19) အျခား (17) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (16) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (11)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (206) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (178) အေရာင္း (166) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (144) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (143) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (116)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္ စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 11