အလုပ္အကိုင္173 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (38) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (28) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (14) NGO/INGO/ ပရဟိတလုပ္ငန္း (10) ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား (9) စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္အစားအေသာက္လုပ္ငန္း (8) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (7)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (173) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (141) အေရာင္း (126) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (113) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (109) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (85) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (64)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
MYTEL (19) Nara Thai Restaurant (10) Fuji Japanese Restaurant (5) Pandaw River Expeditions (5) Asia Winner Industrial Ltd. (5) FGCL (5) BRAC Myanmar (4)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 9