အလုပ္အကိုင္176 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (35) အျခား (15) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (12) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (12) NGO/INGO/ ပရဟိတလုပ္ငန္း (10) ဝန္ထမ္း႐ွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ား (10)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (177) အျခား (176) အေရာင္း (158) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (157) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (129) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (99)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
0 - 99,999 Ks. (0) 100,000 - 249,999 Ks. (13) 250,000 - 499,999 Ks. (10) 500,000 - 749,999 Ks. (0) 750,000 Ks.+ (4)

အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
The Banyan Restaurant (30) Max Success Co.,Ltd (10) Proximity Designs (7) Pun Hlaing Siloam Hospitals (7) Asian Fame Media Group (6) Asia Time Group of Companies (6)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 9