အလုပ္အကိုင္178 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (23) အျခား (23) ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (16) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (16) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (10) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (10) ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အႀကံျပဳေရးလုပ္ငန္း (9)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (178) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (138) အေရာင္း (130) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (107) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (102) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (70) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (66)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
MYTEL (19) FGCL (8) Supreme Group of Companies (5) Pandaw River Expeditions (5) Melbourne Co.,Ltd (5) Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD) (4) Savoy Hotel (4)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 9