အလုပ္အကိုင္43 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ
Yangon (39) Mandalay (3) Ngapali (1)

အစကၿပန္စမယ္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (144) အေရာင္း (144) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (114) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (99) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (76) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (72) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (64) အျခား (43)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 3