အလုပ္အကိုင္1 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (Taunggyi)မွာ

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ