အလုပ္အကိုင္1037 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (Yangon)မွာ

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (124) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (116) အျခား (116) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (96) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (74) အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (57) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (57)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အေရာင္း (143) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (114) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (103) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (100) အျခား (88) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (80) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (54)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
MYTEL (37) Strong Source Co.ltd (27) Melbourne Co.,Ltd (20) Capital Diamond Star Group (18) AMERICAN VISION (16) Unlimited Channel Co., Ltd. (13) Huawei Technologies (Yangon) Co., Ltd (12)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 52