အလုပ္အကိုင္1101 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (Yangon)မွာ

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (143) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (122) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (112) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (107) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (99) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (78) အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (49)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (176) အေရာင္း (127) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (118) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (107) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (91) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (71) ႐ံုးတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (58)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

တင္ထားေသာရက္စြဲ
စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား ကုမၸဏီနာမည္
MYTEL (63) Elite Tech (21) Fuji Japanese Restaurant (20) Capital Diamond Star Group (20) WinJobs-Talent Acquisition Solutions (18) FGCL (17) DKSH (Myanmar) Ltd. (15)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 56