အလုပ္အကိုင္2 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။ (ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္) (Yangon Region)မွာ

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား တင္ထားေသာရက္စြဲ
လြန္ခဲ့ေသာရက္(၃၀) (2) လြန္ခဲ့ေသာ(၇)ရက္ (2) လြန္ခဲ့ေသာ(၂)ရက္ (0) ယေန႔ (0)

အစကၿပန္စမယ္

စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ