အလုပ္အကိုင္1192 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
အျခား (133) ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (114) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (106) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (105) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (102) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (80) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း (66)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (178) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (138) အေရာင္း (130) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (107) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (102) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (70) စီမံခန္႔ခြဲမႈ (66)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
MYTEL (55) DKSH (Myanmar) Ltd. (27) FGCL (19) Wa Minn Group of Companies (19) Supreme Group of Companies (17) Wall Street English Myanmar (16) SPA Project Management Services Ltd. (14)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 60