အလုပ္အကိုင္1581 ခုရွာေတြ႔ပါတယ္။

စိစစ္၍ၾကည့္သည္။:

အားလံုးအစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း (175) ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (155) အျခား (150) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (128) ဟုိတယ္ႏွင့္တည္ခိုခန္းလုပ္ငန္းမ်ား (93) ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း (92)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား
အျခား (206) စာရင္းအင္းပညာ/ ေငြေၾကးက႑ (178) အေရာင္း (165) အိုင္တီ/ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (144) ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း (143) အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ (116)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

လစာ
တင္ထားေသာရက္စြဲ ကုမၸဏီနာမည္
DKSH (Myanmar) Ltd. (37) Job Bank G.A Consultant Myanmar (30) The Banyan Restaurant (29) Supreme Group of Companies (26) City Mart Holding Co., Ltd (24) Yangon Waterboom (22)

ထပ္ရွာမယ္ အစကၿပန္စမယ္

စာခ်ဳပ္ အမ်ိဳးအစား
စဥ္၍ၾကည့္သည္။: တင္ထားေသာရက္စြဲ
  • စာမ်က္ႏွာ ရဲ. 80